Header Ads

Samsung Phone Firmware

Information leh Technology tawh kisai in tuma kum 10 lai en kik pak leng, Computer zong kimu kha mello, a nei sunsun in zong a inn sung tawng uah Bizu ah tawh kalh in, a kin leh a kan nuam khat peuh va pai leh zong a kikoihna bizu kihon selo in, a pua pan kigalet kiukiau hi. Tua hunte ong paito in, 2000 kum pawl panin Computer pen mipi muh theih in ong ki tam zat mahmah ta hi.

Zomi khangno sungah Computer lam pilna a na kan vilvel pawlkhat te hanciamna tawh Zomi Computer and Internet Association (ZOCIA) kipawlna ong kipan khia uh hi. Hih kipawlna huzap in Zomi sung ah Computer leh Technology lam kivei leh ki-uk tuam mahmah cih ding hi.

Tu in tua te hun kantan to in, mikim in i khut peek zungah i tawi ziauziau i Smart phone te in a gil belbul Desktop te, CPU te i nasep theih zah phialphial amah ong sem ta mawk a, leitungbup tuam in i kiho ziauziau thei ta hi.

Tua ahih manin Asia market ah mun ong la mahmah ahi Samsung in a Firmware te uh user te deih hunhun in zat theih leh lak theih ding in hong koih sak uh ahih manin hih anuai a link ah na hawh le ucin na phone zat i Firmware pen Downgrade maw upgrade maw na bawl nop leh na deih na om ding hi.

Lungdam.


No comments

Powered by Blogger.