Zawgyi-Mobile Font For All Mobile Devices

 Tu ciangciang ong suaksa Burmese font te Phone model dang te ah poina a neih hetloh hangin Sony ah thun leng et dan lemlian lo tampi tak om hi. Tua ahih maninSketchEF font pen Zawgyi font sungah ka gawm pheileh ong lem kik bilbel hi. A omsaZawgyi-Mobile font te zong kicimtak pianta leh Zawgyi-One font sangin zong kitel zaw, siang zaw cih zong gen nuam lai ingh.
a sinnuam na om uh leh na sin unla, a lem kei leh na laihkik un. Na Phone sung uh ah bangmah buaina om tuan lo ding hi.

screen shot

http://i.imgur.com/e5Xxq.jpg

Download Zawgyi-Mobile font
http://www.box.com/s/7cb96bd3e854b1cd9618

Anuai apen Sony Ericsson Android Phones zangte ading a
Zawgyi-One banglian in zang nuam ing a ci te ading in zat theih hi.
Deihsakna lainpi tawh kong hawmsawn hi.

download

http://www.box.com/s/eeb821248f6cb8efb188

Deihsakna tawh,
Myominlatt@Mysteryzillion

6 comments ZOCIA Blog Nong Comment manin Lungdam

 1. I ki tangsap mahmah thu khat hi in lungdam hangh ei.

  ReplyDelete
 2. Phone pan ka download leh download unsuccessfull hi thw pai a hih thri lo ksi tam mw heh pih na twh koi cih download dig in koi cih dg cih khat as bul pan mh nong hih nang uh ut mhmh ing sony ph a dg hi.

  ReplyDelete
 3. Guai kei zong atung a ka download leh ngah zo kei veng aw bang ci dan a download ding ahi tam maw?

  ReplyDelete
 4. Na phone pan a ki download theih kei leh na computer sung pan download phot inla tuakhit teh na phone sung ah guang le teh lempah inteh.

  ReplyDelete